ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VOOR LOREALPARTNERSHOP.COM
Vanaf 01-01-2019 van kracht

Op deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen N.V. L'ORÉAL Belgilux S.A en de Koper is het recht van België van toepassing. In het geval van een geschil zullen de partijen ernaar streven om een buitengerechtelijke schikking te treffen alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

JURIDISCHE KENNISGEVING

URL : Lorealpartnershop.com
Gepubliceerd door N.V. L'ORÉAL Belgilux S.A, gevestigd te Keizer Karel Laan 584, 1082 Brussel, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Brussel onder het nummer 0403.136.453 en handelend in naam en voor rekening van zijn merk De Professionele Producten Divisie.
BTW-identificatienummer: BE0403.136.453
Klantenservice: +32 2 588 01 06
Contact – E-mail: [email protected] - +32 2 588 01 06
Manager publicatie (Directeur de la publication): Jean-Charles Bondy
Gehost door: Salesforce.com EMEA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ltd) met een kapitaal van 100.000 GBP, gevestigd te Village 9, Floor 26, Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, Londen, VK EC2N 4AY, ], geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en Wales onder nummer 05094083. Telefoonnummer: +44(0)203 1477600.

Welkom op Lorealpartnershop.com (de « Website »).
Lees deze algemene verkoopvoorwaarden (de « AVW ») goed door, evenals de gebruiksvoorwaarden (die hier beschikbaar zijn) en het Privacybeleid (dat hier beschikbaar is) van de Website, die van toepassing zijn op uw browsing-activiteit op de Website en onze relatie met u als u enige producten via de Website bestelt (de « Producten »).

In verband met de in deze AVW gebruikte persoonlijke voornaamwoorden en persoonsaanduidingen betekent « u » of « Koper » de persoon die de Website bezoekt en/of het bedrijf dat Producten bestelt via de Website; « we » of « Verkoper » betekent het bedrijf dat in de bovenstaande juridische kennisgeving wordt genoemd; de Koper en Verkoper worden hierna gezamenlijk de « Partijen » en afzonderlijk een « Partij ».

Elke bestelling van een Product die via de Website wordt aangeboden, vereist dat u deze AVW erkent en uitdrukkelijk ermee akkoord gaat door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken tijdens het bestelproces.

Deze AVW zijn uitsluitend van toepassing met uitsluiting van alle andere verkoopvoorwaarden, ongeacht of deze van toepassing zijn op verkoop via verkooppunten of via andere distributie- of marketingkanalen.

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving wordt hierbij bepaald dat het bevestigen van een inkooporder, zoals uiteengezet onder deze AVW, moet worden beschouwd als een e-contract tussen de Partijen en als een geldig bewijs van de gehele tussen de Partijen overeengekomen bestelling en alle verschuldigde bedragen onder een dergelijke bestelling.

INHOUD

 • 1. INKOOPVOORWAARDEN
 • 2. STANDAARD VERKOOPSVOORWAARDEN
 • 3. BESTELLINGEN EN BETALINGEN
 • 4. PERSOONLIJKE GEGEVENS
  A) PERSOONLIJKE GEGEVENS
  B) COOKIES
 • 5. OVERIGE BEPALINGEN
  A) OVERMACHT
  B) GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID
  C) GEHELE AANKOOPVOORWAARDEN
  D) WIJZIGING VAN AANKOOPVOORWAARDEN
  E) TOEPASSELIJK RECHT

1. INKOOPVOORWAARDEN

Deze Website is bedoeld voor klanten van de Afdeling professionele producten van de Verkoper en stelt hen in staat om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, bestellingen te plaatsen. Deze bestellingen worden op precies dezelfde manier verwerkt als bestellingen die via het Klantenserviceteam of de Buitendienstvertegenwoordiger worden geplaatst. Bestellingen die via deze Website worden verwerkt, worden geplaatst in overeenstemming met onze Standaard verkoopvoorwaarden en deze zijn van toepassing op alle geplaatste bestellingen.

2. STANDAARD VERKOOPSVOORWAARDEN

 • Definities: L’Oréal Belgilux, hierna genoemd de "Vennootschap". Onder ”Vennootschap” dient te worden verstaan de fabrikant van de producten of één van de algemene verdelers aangesteld voor de verschillende landen van de Europese Unie of voor de Lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), ondertekenaars van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De Vennootschap omvat 4 commerciële "Divisies": de Divisie Professionele Producten, de Divisie Consumentenproducten, de Divisie Luxeproducten en de Divisie Cosmétique Active.
 • Onder « Kopers » dient te worden verstaan de kleinhandelaars-verkopers of de groothandelaars van de Vennootschap. Voor sommige Divisies van de Vennootschap maken de Kopers het voorwerp uit van een erkenning die door de Vennootschap wordt toegekend. Voor de kleinhandelaars-doorverkopers kan de erkenning de vorm aannemen van een contract van erkende kleinhandelaar-verdeler of voor de groothandelaars de vorm van een groothandelaarscontract. De Kopers kunnen bij de Vennootschap lijsten krijgen van erkende Kopers.
 • Verkoop: Elke bestelling veronderstelt de volledige aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. Laatstgenoemde voorwaarden zijn van toepassing op de verkopen van onze Vennootschap met uitdrukkelijke uitsluiting van elk ander document afkomstig van, in het bijzonder, de Koper. Op voorwaarde dat ze niet indruist tegen huidige voorwaarden en dat ze een reëel voordeel oplevert voor onze Vennootschap, zal elke andere bepaling slechts geldig zijn wanneer ze op voorhand schriftelijk door onze Vennootschap werd aanvaard. De Vennootschap heeft het recht om de Algemene Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden worden vervolgens aan de Koper toegezonden. Indien de Vennootschap een of meer rechten uit hoofde van de Algemene Verkoopvoorwaarden of de overeenkomst niet uitoefent of nalaat om naleving van de Algemene Verkoopvoorwaarden of de overeenkomst te eisen, zal dit in geen geval worden beschouwd als een afstand van het recht om naleving van de desbetreffende verplichting te eisen.
 • Doorverkoop: De producten onder een merk dat onderworpen is aan een selectieve distributie worden enkel verkocht en geleverd aan erkende dealers in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en in de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) behorende tot het distributienetwerk van dit merk. De aanwijzing als geautoriseerde verdeler van producten die verkocht worden onder een merk dat onderworpen is aan een selectieve distributie maakt deel uit van een afzonderlijk contract (selectieve distributieovereenkomst). Offertes of voorgaande leveringen gedaan door of namens de Vennootschap, om welke reden dan ook, aan een persoon die geen deel of geen deel meer uitmaakt van het distributienetwerk van het merk in kwestie, kennen geen enkel recht toe tot levering van producten van dit merk. Wederverkoop van technische producten voor professioneel gebruik aan de eindverbruiker is ten strengste verboden. Het gebruik van deze producten is uitsluitend voorbehouden aan professionele kappers. Producten die door de Vennootschap worden verkocht onder deze overeenkomst mogen niet direct of indirect door de Koper worden verkocht buiten de grenzen van de Europese Economische Ruimte en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Voor verkopen in de Europese Economische Ruimte en in de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie, wordt de aansprakelijkheid van de Vennootschap alleen gedekt voor zover deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet. De Kopers verbinden zich er ook toe deze Algemene Verkoopvoorwaarden te vermelden op hun facturen of andere documenten gericht aan hun klanten-wederverkopers.
 • Prijzen:De prijzen van de producten van onze Vennootschap zijn vastgelegd in het tarief dat op het ogenblik van de bestelling in gebruik is. In deze prijzen zijn de taksen niet inbegrepen. Ze zijn van toepassing op de producten die verpakt zijn in de standaardverpakking vermeld in het tarief. Deze prijzen zijn bepaald in functie van de huidige economische omstandigheden en de Vennootschap behoudt zich het recht voor om ze op ieder ogenblik te wijzigen in geval van schommeling van deze voorwaarden. De Vennootschap verbindt zich ertoe de Koper vooraf op de hoogte te brengen van de prijsaanpassing, zoals gebruikelijk in elke Divisie. De prijslijst (tarief) is de referentiebasis voor elke commerciële discussie. Onze Vennootschap behoudt zich het recht voor om aan de Kopers via zijn verkoopspersoneel een of meerdere, in de tijd beperkte speciale aanbiedingen of promoties voor te stellen. De prijskortingen die bij deze promoties horen, worden afgetrokken van de prijs van elk betrokken product. De Kopers zijn alleen verantwoordelijk voor het bepalen en bekendmaken van hun prijzen. In het kader van gerichte promotieacties (zoals promotiecoupons, getrouwheidskaart, virtuele loten, …) beslist en gefinancierd door de Onderneming op producten, betaalt de Onderneming het met de promoties overeenkomstige bedrag aan de Koper terug op basis van en na nazicht van afdoende geldige bewijsstukken.
 • Leveringen: Leveringstermijnen worden louter ter informatie opgegeven en het niet-naleven ervan kan in geen geval leiden tot opzegging, boete noch schadevergoeding. De aanvaarding van de bestellingen en de levering van de producten door de Vennootschap gebeurt volgens de beste mogelijkheden van de Vennootschap afhankelijk van de productieplanningen, van de levertermijnen van haar leveranciers en rekening houdend met een billijke verdeling van haar producten aan haar Kopers. De Vennootschap behoudt zich dan ook het recht voor om, met name in het geval van promotieacties, de bestellingen niet in hun geheel te aanvaarden of de leveringen te spreiden, waarvan de Koper ten gepaste tijde zal worden verwittigd. Bestellingen die op termijn moeten worden geleverd, worden niet aanvaard, tenzij er een bijzonder akkoord tussen de Vennootschap en de Koper is. De leveringen zijn vrij van port- en verpakkingskosten.
 • Beperkingen:
  Voor de Divisie Consumentenproducten en de Divisie Luxeproducten, worden de leveringen pas vanaf een nettobedrag exclusief btw van 200 (tweehonderd) euro uitgevoerd. Voor de Divisie Cosmétique Active, worden de leveringen pas vanaf een nettobedrag exclusief btw van 150 (honderd vijftig) euro uitgevoerd. Voor de Divisie Professionele Producten, worden de leveringen pas vanaf een nettobedrag exclusief btw van 100 (honderd) euro uitgevoerd. Voor iedere bestelling voor een lager bedrag dan hierboven vermeld, worden port- en verpakkingskosten ten belope van 7 (zeven) euro gefactureerd. De levering zal enkel gebeuren indien de Koper al zijn verplichtingen ten overstaan van onze Vennootschap heeft nagekomen.
 • De levering enkel gebeuren indien de Koper al zijn verplichtingen ten overstaan van onze Vennootschap heeft nagekomen.
 • Vervoer / Verantwoordelijkheid: De meest recente versie van de Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden) die overeenstemmen met de categorie CIP (vrachtvrij en inclusief verzekering tot bestemming) zijn van toepassing op onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.
 • Betalingsvoorwaarden: Behalve een uitdrukkelijke afwijking toegestaan door de Vennootschap, moeten onze facturen betaald worden per bankoverschrijving, domiciliëring of onder rembours op de vervaldatum vermeld op elk van de facturen. De standaard betalingstermijn van onze facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Ontstentenis van betaling van een factuur op de vervaldatum leidt van rechtswege tot onmiddellijke opeisbare schuldvordering. De niet-betaalde bedragen leiden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de aanrekening van een rente ad 10% en worden vermeerderd met een forfaitair en onherleidbaar bedrag van 15% met een minimum van 80 euro. Elke andere bepaling zal slechts uitzonderlijk, binnen de door de wet toegelaten limieten en na de goedkeuring door de Vennootschap worden aanvaard. Bij ontstentenis van betaling heeft onze Vennootschap het recht alle andere lopende bestellingen, zelfs indien deze aanvaard werden, op te schorten. De Vennootschap kan zich ook de mogelijkheid voorbehouden om te eisen dat iedere bestelling vooraf wordt betaald afhankelijk van de financiële situatie van de Koper en/of van zijn inachtname van de vervaldagen van de facturen.
 • De Vennootschap heeft het recht om alle leveringen aan de Koper op te schorten indien de Koper een betalingsachterstand heeft. De Verkoper kan zich ook de mogelijkheid voorbehouden om te eisen dat iedere bestelling vooraf wordt betaald afhankelijk van de financiële situatie van de Koper en/of bij herhaalde betalingen buiten de vervaldagen van de facturen. De Vennootschap heeft het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren als de bestelling onverwacht hoog is in vergelijking met de gebruikelijke bestellingen van de Koper en/of de Koper onbetaalde opeisbare facturen heeft openstaan en/of het totale aantal onbetaalde en betaalde bestellingen de kredietlimiet van de verzekeraar van Verkoper (Atradius of soortgelijk) overschrijdt en/of de Koper lage kredietwaardigheid/solvabiliteitsniveaus heeft.
 • De facturen voor geleverde diensten (commerciële samenwerking of andere akkoorden), betaald na het leveren van deze diensten, kunnen niet gecompenseerd worden door de facturen voor de levering van producten en kunnen dus niet in mindering gebracht worden van de betaling van deze facturen. Elke mindering zal beschouwd worden als een gebrek aan betaling en dus aanleiding geven tot het opschorten van de leveringen of een voorafbetaling van de leveringen. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om met behulp van ieder middel zoals het haar schikt de bedragen die zo in mindering zijn gebracht te innen.
 • Klacht / Terugname / Retourzending: Elke betwisting omtrent het aantal geleverde pakketten moet onmiddellijk gemeld worden aan de transporteur die daaromtrent alleen verantwoordelijk is. Daarenboven is de Koper ertoe gehouden om de conformiteit, de goede staat en de hoeveelheid van de producten onmiddellijk bij de levering na te zien, en alle eventuele klachten schriftelijk aan de Vennootschap mede te delen, en dit ten laatste binnen de vijf werkdagen die volgen op de dag van de levering. Na deze termijn zal geen enkele klacht in verband met de aard, de kwaliteit of de hoeveelheid van de producten kunnen worden aanvaard. Elk geschil inzake prijs moet de Customer Care afdeling van de Vennootschap bereiken binnen 30 dagen na de factuurdatum. Het geschil ontslaat de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen van de betreffende factuur. In elk geval is de Koper verantwoordelijk voor de opslag, de behandeling en de bewaring van de producten. Hij zal dan met name instaan voor de kost voor de eventuele herstelling. De Koper zal onder zijn verantwoordelijkheid alle maatregelen nemen om de naleving van de verplichtingen te verzekeren die voortvloeien uit onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. De Vennootschap behoudt zich het recht voor, in geval van niet-naleving van deze voorwaarden, om onmiddellijk tot de terugname van de producten over te gaan.
 • De Koper zal geen enkele niet-gegronde terugname van de producten kunnen eisen. Elke andere terugname kan slechts geschieden na voorafgaand schriftelijk akkoord van onze Vennootschap, onder voorbehoud van schadevergoeding. De waardering van de terugname zal op basis van de vergelijking met de oorspronkelijke factuur gebeuren en zal een vermindering inhouden, om ondermeer rekening te houden met de waardevermindering, verkregen kortingen, transportkosten... De Vennootschap organiseert en plant zelf de terugname van de producten. Voor wat de producten betreft die door de consumenten zijn teruggezonden omdat ze defect zijn, zal de Koper, indien de klacht ontegensprekelijk gegrond is, de producten vervangen en de defecte producten onmiddellijk terugsturen naar de Vennootschap met een nota waarin wordt gemeld dat ze defect zijn. Om retourzendingen van vervallen producten te voorkomen, verbindt de Koper zich ertoe om de producten die onderdeel zijn van de oudste levering, met voorrang te verkopen (first in, first out).
 • Onmogelijkheid tot uitvoering: De Vennootschap is vrijgesteld van de verplichting tot levering omwille van feiten die buiten haar controle vallen zoals staking, de stopzetting van en een ongeval met machines, bevoorradingsmoeilijkheden, het in gebreke blijven van de werkgelegenheidsleveranciers, de onderbreking van de transporteurs, brand, extreme weersomstandigheden...
 • Uitdrukkelijk ontbindend beding: Iedere verkoop tussen de Vennootschap en één van haar Kopers zal van rechtswege teniet gedaan worden ten gevolge van het verzenden naar laatstgenoemde van een aangetekend schrijven door de Vennootschap in de volgende gevallen: indien de Koper in faling wordt verklaard, indien hij een gerechtelijk concordaat aanvraagt, indien alle of een gedeelte van zijn goederen het voorwerp uitmaken van een beslag en n het geval van overlijden van de Koper. In geval van ontbinding van rechtswege verplichten de Koper of zijn rechthebbenden er zich nu reeds toe de goederen aan de Vennootschap terug te bezorgen binnen de 24 uur die volgen op de ontvangst van het aangetekend schrijven dat hierboven is vermeld. In dit geval zal iedere aanbetaling die de Vennootschap heeft geïnd verworven blijven als boete.
 • Eigendomsvoorbehoud: Niettegenstaande tegengestelde wettelijke bepalingen heersen in België en het Groot¬hertogdom Luxemburg, komen beide partijen uitdrukkelijk overeen dat de eigendoms-overdracht van de producten verkocht door de Vennootschap opgeschort blijft tot de factuur volledig betaald is door de Koper.
 • Publicitair en informatiemateriaal voor de consument: Al het publiciteits- en informatiemateriaal voor de consument dat gratis ter beschikking van de Koper gesteld wordt, is en blijft eigendom van de Vennootschap. De Vennootschap behoudt zich dan ook het recht voor om het, in samenspraak met de Koper, in de winkel te verplaatsen of weg te halen. Het publiciteits- en het informatiemateriaal voor de consument dat niet meer gebruikt wordt moet ter beschikking gehouden worden van de Vennootschap. De Koper mag dit materiaal slechts vernietigen na toelating van de Vennootschap.
 • Vertrouwelijkheid: Op uitdrukkelijke samenspraak verbindt de Koper zich ertoe bepaalde gegevens die hem meegedeeld werden vertrouwelijk te houden wanneer de Vennootschap hem er de noodzaak toe aanduidt. De Vennootschap verbindt zich tot dezelfde vertrouwelijkheid in verband met de gegevens die de Koper als vertrouwelijk aangeduid heeft.
 • Uitwisseling van geïnformatiseerde gegevens (E.D.I.): De Vennootschap wenst het uitwisselen van geïnformatiseerde gegevens te bevorderen, in samenwerking met de Koper en volgens de momenteel op de markt gehanteerde standaarden, ze behoudt zich het recht voor om het toepassings- en implementatiegebied in samenspraak met de Koper te bepalen. Deze wederzijdse verbetering van de efficiëntie geeft geen recht op enige vergoeding.
 • Export: De producten van de Vennootschap mogen onder geen enkel beding verkocht worden voor export, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, behalve binnen het grondgebied van de Europese Unie en binnen het grondgebied van de EVA-lidstaten. De verkopen binnen de Europese Unie zullen uitsluitend gebeuren op de verantwoordelijk¬heid van de Koper en kunnen geen enkele verplichting veroorzaken voor onze Vennootschap, behalve diegene die resulteren uit de toepassing van de Belgische wetgeving.
 • Geschillen / Clausule die het rechtsgebied vastlegt: De betrekkingen tussen de Vennootschap en de Kopers zijn uitsluitend onderhevig aan het Belgische recht. Bij het niet bereiken van een onderling akkoord zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd. Elk commercieel, administratief of logistiek geschil moet schriftelijk en zo snel mogelijk gemeld worden, in ieder geval vóór de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt, die de uiterste datum is voor de kennisgeving. Bij ontstentenis van kennisgeving binnen deze termijn zal de Koper verondersteld worden in te stemmen met de boekhoudkundige documenten die de Vennootschap hem heeft gestuurd. Bijgevolg ziet de Koper na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur af van ieder beroep met betrekking tot één van de facturen van de Vennootschap of van één van zijn tegoeden.
 • Bijkomende toelichting: Bovenstaande verkoopvoorwaarden annuleren en vervangen eerder uitgegeven versies. De Algemene Verkoopvoorwaarden primeren boven de Algemene Aankoopvoorwaarden uitgegeven door de Kopers.

3. BESTELLINGEN EN BETALING

Op elke bestelling is een betalingsverplichting van toepassing, wat betekent dat u voor het plaatsen van een bestelling moet betalen. Betalingen worden gedaan in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden en kunnen worden gedaan:
 • • 'op rekening' voor alle typen bestellingen zoals gedefinieerd in de Standaard verkoopvoorwaarden;
 • • En, waar de functionaliteit beschikbaar is, met een creditcard (Visa of MasterCard) waarbij u (i) het kaartnummer, (ii) de vervaldatum, (iii) de naam van de kaarthouder en (iv) de 3-cijferige beveiligingscode op de achterkant van de kaart (alleen Visa en Mastercard) moet invoeren.

De afbeeldingen van de Producten op de Website dienen alleen ter illustratie. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de tint van de Producten die zijn afgebeeld op de foto's op de site een nauwkeurige weergave is van de originele producten kunnen er variaties optreden, met name vanwege technische beperkingen bij het reproduceren van kleur met behulp van informatietechnologie. De afbeeldingen die de Producten tonen, vallen niet binnen de reikwijdte van het contract en L’Oréal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onnauwkeurigheden in foto's of afbeeldingen van Producten die op de Website worden getoond. De verpakking van de Producten kan afwijken van de verpakking op de afbeeldingen op de Website.

Producten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als we een Product niet aan u kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat dat Product niet op voorraad is, omdat het niet meer beschikbaar is of vanwege een fout in de prijs op onze Website, zullen we uw bestelling niet verwerken. Als u al voor het Product heeft betaald, zullen wij het volledige bedrag van het Product zo snel mogelijk aan u terugbetalen. Er wordt geen vervangend product verzonden om het niet beschikbare product te vervangen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als Producten niet op voorraad of niet beschikbaar zijn.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om alle bestellingen of leveringen te weigeren als er een bestaand geschil met u is, als een eerdere bestelling volledig of gedeeltelijk niet is betaald door u, als de betalingsgoedkeuring van een creditcard/betaalpas wordt geweigerd door de bankorganisaties of bij een gehele of gedeeltelijke betalingsachterstand.

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS

a) Persoonlijke gegevens

Alle met een asterisk gemarkeerde en voor postorderdoeleinden verzamelde persoonlijke informatie (persoonlijke gegevens) is vereist, aangezien dergelijke informatie nodig is voor het verwerken en bezorgen van bestellingen en het opstellen van facturen. De genoemde informatie is strikt vertrouwelijk en mag alleen worden gebruikt door de Verkoper of zijn onderaannemers onder dezelfde verplichtingen, met als enig doel het verwerken van bestellingen en volgens het Privacybeleid dat hier beschikbaar is.

Hierbij wordt bepaald dat de Koper het recht heeft om zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

De Koper kan dit recht uitoefenen door een bericht en zijn/haar ID te sturen naar de Klantenservice van de Verkoper [email protected] Karel Keizer Laan 584 1082 BRUSSEL.

De Koper kan informatieve e-mails van de Verkoper ontvangen over de Producten en activiteiten van de Verkoper als de Koper eerder zijn/haar toestemming heeft gegeven door het juiste vakje aan te vinken. De Koper behoudt zich het recht voor om dergelijke communicatie te weigeren, hetzij als voorlopige kwestie door geen toestemming te geven bij het bevestigen van de bestelling, hetzij door zijn/haar weigering per e-mail kenbaar te maken naar [email protected] Karel Keizer Laan 584 1082 BRUSSEL.

b) Cookies

De Website gebruikt cookies. Cookies zijn computerbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de pc van de Koper. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door de Verkoper op deze website leest u de kennisgeving hier.


5. OVERIGE BEPALINGEN

a) Overmacht

Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van alle of een deel van zijn/haar verplichtingen onder deze AVW indien een dergelijk verzuim het gevolg is van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd door de jurisprudentie zoals uitgevaardigd door [het Hooggerechtshof van het Land] en de toepasselijke wetgeving.

Elke Partij die een beroep doet op overmacht stelt de andere Partij hiervan binnen vijf (5) werkdagen na het optreden van een dergelijke overmachtsituatie op de hoogte. De Partijen komen hierbij overeen dat ze elkaar zo snel mogelijk zullen ontmoeten om wederzijds de uitvoeringsvoorwaarden van de bestelling te bepalen tijdens de overmachtsituatie. Als de onderbreking als gevolg van overmacht voor een periode van één (1) maand of langer voortduurt en als de Verkoper niet in staat is om de bestelling uit te voeren, zal de Verkoper de Koper een vergoeding geven, al naargelang het geval.


b) Gedeeltelijke ongeldigheid

In het geval dat een van de bepalingen onder deze AVW ongeldig wordt geacht of bevonden op grond van een wet of regelgeving, of een definitieve beslissing die is uitgevaardigd door een bevoegde rechtbank, blijven alle andere bepalingen volledig van kracht.


c) Gehele AVW

Deze AVW en de samenvattende bestelling die naar de Koper wordt gestuurd, vormen één contract en geven de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de online bestelling van Producten via de Website weer.

In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze documenten prevaleert deze AVW.


d) Wijziging van de AVW

Hierbij wordt bepaald dat de Koper bevoegd is om deze AVW op te slaan of af te drukken, mits hij/zij hierin geen wijzigingen aanbrengt.

De toepasselijke AVW zijn te allen tijde toegankelijk via de tag 'Algemene verkoopvoorwaarden' op elke pagina van de Website.

De Verkoper kan deze AVW van tijd tot tijd bijwerken. Dergelijke updates zijn onderworpen aan een specifieke voorafgaande kennisgeving op de Website.


e) Toepasselijk recht

Op deze AVW en de gehele overeenkomst tussen de Koper en Verkoper is het recht van België van toepassing. In het geval van een geschil tussen de Koper en de Verkoper, waarbij geen oplossing wordt gevonden via het bemiddelingsproces zoals bepaald in artikel 8 hierboven, zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.